Skip to content
06-21182821 / 06-31699321 info@hondenschoolmaryvo.nl

Huishoudelijk Reglement

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

1. Alle tussen Hondenschool MarYvo en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.
4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
5. De basiscursus heeft een examengarantie. Dat wil zeggen dat u, kosteloos, de cursus over kunt doen indien u niet geslaagd bent voor het examen.

Cursus

1. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
2. De cursisten dienen altijd het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
3. Door zich in te schrijven verbindt de cursist zich in de afname van de volledige cursus. Indien de cursist door ziekte of overmacht niet in staat is de cursus te volgen zal met de cursist de mogelijkheid worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
4. Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
5. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

Reglement

1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
2. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/ haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.
4. Tijdens de training wordt alleen gebruik gemaakt van een gladde halsband en/of tuigje. Er wordt gewerkt met een normale lijn met een
lengte van 120 – 150 cm. Flexlijnen worden niet geaccepteerd. Het gebruik van slipkettingen, prikbanden of teletac is verboden.
5. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
6. De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.
7. Honden, welke een cursus en/of gedragsbehandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
8. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
9. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s) en cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
10. In overleg met de trainer(s) is het altijd mogelijk dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
11. De klant dient de aanwijzigen van de instructeur op te volgen.
12. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving)
13. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
14. Hondenschool MarYvo wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
15. Als er op het terrein van Hondenschool MarYvo en in de directe omgeving een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
16. Behoudens de zeer jonge pups is het niet toegestaan de honden mee te nemen in de kantine. Op verzoek kan de instructeur hierop uitzondering maken.

Adviezen

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Hondenschool MarYvo.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs van Hondenschool MarYvo.
3. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool MarYvo voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 

Privacyverklaring

In het kader van de Europese bescherming van (Persoons)gegevens willen wij u op het volgende opmerkzaam maken.

Hondenschool MarYvo vraagt u om (Persoons)gegevens, dit zijn uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de naam van uw hond.

De (Persoons)gegevens worden verwerkt in het boekhoud programma e-Boekhouden.nl en uitsluitend in het kader van de levering van onze diensten aan u.  Het boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl en de diensten die wij van hen afnemen voldoen aan de Europese privacywetgeving.

De (Persoons)gegevens die aan hondenschool MarYvo worden verstrekt, worden alleen verwerkt door de eigenaren van Hondenschool MarYvo en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

De (Persoons)gegevens worden een jaar na het leveren van de dienst vernietigd.

Desgewenst kunt u ons verzoeken u inzage in uw gegevens te geven, dan wel ons verzoeken uw gegevens te wijzigen. Eveneens op verzoek zullen wij de aan hondenschool MarYvo verstrekte gegevens in de vorm van een word-document aan u verstrekken .

Back To Top